بهترین روش برجسته نمودن لبها :

 لب های پر نشانه جوانی و شادابی است. امروزه با اضافه کردن حجم لبها  بصورت موقتی یا دائمی  نه  تنها حالت شاداب تر به لبها داده می شود بلکه خطوط و چین وچروک اطراف دهان نیز کاهش می یابند. روشهای متعددی برای این عمل زیبایی وجود دارند . استفاده از فیلرها بصورت موقتی لبها را بمدت ۶ماه تا یک سال برجسته می کند اما روشهایی مثل تزریق چربی و یا پروتزها بصورت دائمی موجب برجسته شدن لبها  می شوند.